Městský úřad Chrast - správní a sociální odbor

Poslání organizace:

zajišťuje poskytování pomoci a podpory osobám v nepříznivé sociální situaci ve smyslu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů zajišťuje terénní a ambulantní pečovatelskou služby dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v domácnostech uživatelů pečovatelské služby v Chrasti a místních částí a dále pro obce, se kterými je uzavřena Smlouva o poskytování pečovatelské služby dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů řídí činnost Domu pečovatelské služby v Chrasti zabezpečuje činnosti spojené s umísťováním občanů do domu s pečovatelskou službou spolupracuje s úřadem práce, okresní správou sociálního zabezpečení, s orgány činnými v trestním řízení, ošetřujícími lékaři a dalšími institucemi při řešení individuálních případů zajišťuje a vykonává jménem města funkci opatrovníka nesvéprávným občanům podle rozhodnutí soudu rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění zajišťuje a zodpovídá za výkaznictví a statistiku, archivaci sociální agendy poskytuje informace podle zákona č. 106/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů jedná v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o ochraně osobních údajů v rozsahu své pravomoci vydává sdělení pro potřeby soudů, policie a okresního zastupitelství

Kontakt:

Naděžda Kobosilová
n.kobosilova (zavináč) mestochrast.cz
469 633 690
http://www.mestochrast.cz/odbory-meu/os-1025/p1=9754

Zobrazit PDF
Náměstí 1, 53851 Chrast
Naděžda Kobosilová
n.kobosilova (zavináč) mestochrast.cz
469 633 690