Jak hledat v databázi

Struktura informací v databázi

Databáze obsahuje informace o pomáhajících organizacích a jejich službách určených všem lidem, kteří potřebují v sociální oblasti pomoc a podporu. Informace jsou přehledně zobrazeny v tzv. Kartách organizací a Kartách služeb. Tyto karty lze také tisknout.

Karta organizace obsahuje: název organizace, kontaktní informace, odkaz na webové stránky, poslání organizace a přehled služeb, které poskytuje.

Karta služby obsahuje: název a popis služby a komu je určena, v čem je tato služba originální, zda se jedná o službu ambulantní, terénní či pobytovou, kde a v jakém čase je poskytována, zda je bezplatná, aktuální kontakty a co daná služba nabízí, co je jejím obsahem (oblasti pomoci a aktivity).

Fulltextové vyhledání

Hlavní vyhledávač funguje na principu tzv. fulltextového vyhledávání. Zadejte libovolný řetězec znaků do pole „Jakou pomoc hledáte?“ Své hledání zpřesněte zadáním místa, kde danou pomoc hledáte v poli „Kde?“ Pomoc lze hledat přímo v zadaném místě nebo v určité vzdálenosti od toho místa. "Pro koho?" Vyberete si z nabídky, pro koho pomoc hledáte (např. pro seniora,...).

Vyhledání v oblastech pomoci

Zde vybíráte konkrétní oblast pomoci. Po kliknutí na danou oblast se vám zobrazí veškeré služby, které se touto oblastí zabývají. Vedle názvu oblasti můžete také rozkliknout červený trojúhelník a zobrazit tak aktivity, které do dané oblasti patří. Poté lze vyhledat služby i podle konkrétní aktivity. Počet aktivit spadajících do dané oblasti značí číslo v závorce.

Vyhledání konkrétní služby/zařízení

Při kliknutí na tento přepínač zobrazíte veškeré služby/zařízení obsažené v databázi. Podle čísla v závorce zjistíte, kolik jednotlivých druhů služeb v databázi je. Dále se dostanete na seznam konkrétních služeb a odtud již přímo do karty dané služby s podrobnými informacemi.

 

Vyhledání konkrétní organizace

Tento přepínač nabízí seznam všech organizací v databázi řazených dle abecedy. Po kliknutí na danou organizaci otevíráte její kartu s podrobnými informacemi, včetně seznamu poskytovaných služeb. Číslo v závorce vám tentokrát napoví, kolik sociálních či jiných služeb organizace poskytuje.

Vyhledání na mapě

Organizace a jejich služby můžete hledat přímo na mapě ve vámi požadovaném místě. Hnědá tečka označuje, kolik služeb je v daném místě k dispozici. Po kliknutí na tuto tečku se mapka přiblíží a zobrazí podrobnější přehled služeb, které se na aktuálně hledaném místě nachází. 

 

Na mapě se zobrazují další barevné tečky, podle formy poskytované služby. Jejich rozlišení a vysvětlení naleznete v pravém rohu nad mapou. Služby můžete vybírat (filtrovat) podle těchto forem, kdy si v pravém rohu mapy zaškrtnete, zdali hledáte pobytovou, ambulantní nebo terénní službu. Po kliknutí na vámi vybranou barevnou tečku se zobrazí základní informace o dané službě s možností vstoupit do karty organizace či služby a získat tak podrobnější informace. 

„Když potřebujete vědět co, kde a jak a mít to s kým sdílet“ – sociální poradenství

Základní sociální poradenství (abych měl jasno, co všechno potřebuji řešit, kdo mi pomůže a na co mám od státu nárok) a odborné sociální poradenství (poradenství specializované na různá témata jako např. dluhové poradenství, domácí násilí, drogová závislost atd.)

„Když potřebujete pečující osobu, která vám pomůže zvládat běžné činnosti“ – služby sociální péče

Osobní asistence (podpora lidem se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí při činnostech, které potřebují)

Pečovatelská služba (pomoc a podpora lidem se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí v úkonech péče o vlastní osobu a domácnost – např. pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při zajištění stravy, doprovod k lékaři a na úřad, úklid domácnosti, nákupy, donášku oběda)

Tísňová péče (nepřetržitá možnost kontaktu pro osoby s rizikem ohrožení zdraví)

Průvodcovské a předčitatelské služby (podpora osob se sníženými schopnostmi orientace

nebo komunikace za účelem vyřízení si osobních záležitostí)

Podpora samostatného bydlení (pro osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním včetně duševního)

Odlehčovací služby (určené pro osoby se sníženou soběstačností – cílem je umožnit nezbytný odpočinek pečující osobě; mohou být poskytované v domácnosti, nebo v zařízení sociální služby včetně vícedenních pobytů)

Centra denních služeb (podpora osob se sníženou soběstačností formou denního pobytu)

Denní nebo týdenní stacionáře (denní ambulantní či týdenní pobytová podpora osob se sníženou soběstačností, které potřebují pravidelnou pomoc)

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dlouhodobá pobytová podpora osob se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které potřebují pravidelnou pomoc)

Domovy pro seniory (pobytové služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a potřebují nepřetržitou pomoc)

Domovy se zvláštním režimem (pobytové služby pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které potřebují nepřetržitou pomoc; režim je zde uzpůsoben potřebám těchto osob)

Chráněné bydlení (individuální nebo skupinové bydlení s pomocí asistenta pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, včetně duševního)

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (přechodná pobytová podpora pro osoby, které již nepotřebují lůžkovou péči, ale ještě nemají, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, zajištěnu další potřebnou pečovatelskou pomoc, a proto nemohou být propuštěny ze zařízení)

„Když potřebujete podpořit v tom, jak zvládnout svoji situaci/ životní období“ – služby sociální prevence

Raná péče (podpora rodičům s dětmi se zdravotním postižením a těm, jejichž vývoj je ohrožen na základě zdravotního stavu – do sedmi let věku dítěte)

Telefonická nebo osobní krizová pomoc (rychlá psychologická pomoc osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života či jiné vlastními silami obtížně řešitelné situaci)

Tlumočnické služby (podpora osob s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením)

Azylové domy (podpůrné služby v pobytovém zařízení pro osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení)

Domy na půl cesty (bydlení a podpůrné služby pro osamostatnění osob do 26 let, které opustili dětský domov, pěstounskou péči, nevyhovující rodinné prostředí, výkon trestu odnětí svobody atd.)

Kontaktní centra (zázemí a služby pro osoby ohrožené závislostí na nelegálních návykových látkách, s cílem snižovat rizika pro ně i společnost; služby mohou být poskytovány i v jejich přirozeném prostředí)

Intervenční centra (podpora osob ohrožených domácím násilím; lze ji poskytovat v přirozeném prostředí ohrožených osob, ambulantně i pobytově)

Nízkoprahová denní centra (zázemí a servis pro osoby bez přístřeší; službu lze poskytovat i v přirozeném prostředí osob bez přístřeší)

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (kluby s bezpečným a podnětným prostředím pro děti a mládež, jsou určené pro snižování společenských a zdravotních rizik a pomoc dětem v obtížných situacích; služba může být mladým poskytována i v prostředí ulice)

Noclehárny (hygienické služby a přenocování pro osoby bez přístřeší)

Služby následné péče (ambulantní či pobytová podpora po absolvování léčby pro osoby s chronickým duševním onemocněním nebo osoby závislé na návykových látkách)

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (podpora rodin s dítětem v jejich přirozeném prostředí s cílem posílit funkci rodiny pro zajištění dostatečné péče o ohrožené dítě / děti; může být poskytována i ambulantně)

Sociálně-aktivizační služby pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením (ambulantní podpora těchto osob pro zvýšení jejich samostatnosti a účasti ve společnosti pro předejití sociálního vyloučení; lze poskytovat i v jejich přirozeném prostředí)

Sociálně-terapeutické dílny (rozvoj pracovních dovedností a návyků osob se zdravotním postižením, které pro svou situaci nemohou vykonávat práci na otevřeném ani chráněném trhu práce)

Terapeutické komunity (pobytová terapeutická služba – i na přechodnou dobu - pro osoby závislé na návykových látkách nebo chronicky duševně nemocné, které se chtějí vrátit do běžného života)

Terénní programy (pomoc v přirozeném prostředí osobám, které vedou rizikový způsob života)

Sociální rehabilitace (terénní či ambulantní podpora při posilování soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti pro samostatný život; službu lze poskytovat i pobytem v centrech sociálně rehabilitačních služeb)

Jakou formou mohou být služby poskytovány?

Terénní služby: jsou poskytovány v přirozeném prostředí člověka (v bytě, domě, na ubytovně), na ulici apod. Jedná se o služby typu např. pečovatelská služba, streetwork,…

Ambulantní služby: jsou služby, kdy člověk dochází do míst, které poskytují potřebnou pomoc a podporu (poradny, nízkoprahová centra pro děti a mládež,…)

Pobytové služby: uživatel je ubytován v zařízení, které poskytuje sociální služby (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením,…)

Síť pomoci a podpory na Chrudimsku vznikla v rámci projektu „Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP Chrudim.“ Další funkcionality databáze byly přidávány a upravovány v rámci projektu "Komunitní plánování sítě sociálních služeb v ORP Chrudim, CZ. 03.2.63/0.0./19_0106/0015256. Tato webová aplikace nabízí prostřednictvím virtuálního katalogu přehledné informace o sociálních a souvisejících službách v Chrudimském regionu.

 

Ambicí této aplikace je vytvořit on-line prostor, kde lidé nalézají potřebnou pomoc. Organizacím, které tuto pomoc poskytují pak nabídnout tento prostor pro vzájemnou spolupráci a sdílení aktualit a potřeb.

 

O projektu SPONA