zaloha textu

Slovníček pojmů

Když potřebujete vědět co, kde a jak a mít to s kým sdílet“sociální poradenství

 

Základní sociální poradenství (abych měl jasno, co všechno potřebuji řešit, kdo mi pomůže a na co mám od státu nárok) a odborné sociální poradenství (poradenství specializované na různá témata jako např. dluhové poradenství, domácí násilí, drogová závislost atd.)

 

Když potřebujete pečující osobu, která vám pomůže zvládat běžné činnosti“ – služby sociální péče

 

Osobní asistence (podpora lidem se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí při činnostech, které potřebují)

Pečovatelská služba (pomoc a podpora lidem se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí v úkonech péče o vlastní osobu a domácnost – např. pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při zajištění stravy, doprovod k lékaři a na úřad, úklid domácnosti, nákupy, donášku oběda)

Tísňová péče (nepřetržitá možnost kontaktu pro osoby s rizikem ohrožení zdraví)

Průvodcovské a předčitatelské služby (podpora osob se sníženými schopnostmi orientace

nebo komunikace za účelem vyřízení si osobních záležitostí)

Podpora samostatného bydlení (pro osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním včetně duševního)

Odlehčovací služby (určené pro osoby se sníženou soběstačností – cílem je umožnit nezbytný odpočinek pečující osobě; mohou být poskytované v domácnosti, nebo v zařízení sociální služby včetně vícedenních pobytů)

Centra denních služeb (podpora osob se sníženou soběstačností formou denního pobytu)

Denní nebo týdenní stacionáře (denní ambulantní či týdenní pobytová podpora osob se sníženou soběstačností, které potřebují pravidelnou pomoc)

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dlouhodobá pobytová podpora osob se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které potřebují pravidelnou pomoc)

Domovy pro seniory (pobytové služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a potřebují nepřetržitou pomoc)

Domovy se zvláštním režimem (pobytové služby pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které potřebují nepřetržitou pomoc; režim je zde uzpůsoben potřebám těchto osob)

Chráněné bydlení (individuální nebo skupinové bydlení s pomocí asistenta pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, včetně duševního)

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (přechodná pobytová podpora pro osoby, které již nepotřebují lůžkovou péči, ale ještě nemají, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, zajištěnu další potřebnou pečovatelskou pomoc, a proto nemohou být propuštěny ze zařízení)

 

 

Když potřebujete podpořit v tom, jak zvládnout svoji situaci/ životní období“služby sociální prevence

Raná péče (podpora rodičům s dětmi se zdravotním postižením a těm, jejichž vývoj je ohrožen na základě zdravotního stavu – do sedmi let věku dítěte)

Telefonická nebo osobní krizová pomoc (rychlá psychologická pomoc osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života či jiné vlastními silami obtížně řešitelné situaci)

Tlumočnické služby (podpora osob s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením)

Azylové domy (podpůrné služby v pobytovém zařízení pro osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení)

Domy na půl cesty (bydlení a podpůrné služby pro osamostatnění osob do 26 let, které opustili dětský domov, pěstounskou péči, nevyhovující rodinné prostředí, výkon trestu odnětí svobody atd.)

Kontaktní centra (zázemí a služby pro osoby ohrožené závislostí na nelegálních návykových látkách, s cílem snižovat rizika pro ně i společnost; služby mohou být poskytovány i v jejich přirozeném prostředí)

Intervenční centra (podpora osob ohrožených domácím násilím; lze ji poskytovat v přirozeném prostředí ohrožených osob, ambulantně i pobytově)

Nízkoprahová denní centra (zázemí a servis pro osoby bez přístřeší; službu lze poskytovat i v přirozeném prostředí osob bez přístřeší)

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (kluby s bezpečným a podnětným prostředím pro děti a mládež, jsou určené pro snižování společenských a zdravotních rizik a pomoc dětem v obtížných situacích; služba může být mladým poskytována i v prostředí ulice)

Noclehárny (hygienické služby a přenocování pro osoby bez přístřeší)

Služby následné péče (ambulantní či pobytová podpora po absolvování léčby pro osoby s chronickým duševním onemocněním nebo osoby závislé na návykových látkách)

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (podpora rodin s dítětem v jejich přirozeném prostředí s cílem posílit funkci rodiny pro zajištění dostatečné péče o ohrožené dítě / děti; může být poskytována i ambulantně)

Sociálně-aktivizační služby pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením (ambulantní podpora těchto osob pro zvýšení jejich samostatnosti a účasti ve společnosti pro předejití sociálního vyloučení; lze poskytovat i v jejich přirozeném prostředí)

Sociálně-terapeutické dílny (rozvoj pracovních dovedností a návyků osob se zdravotním postižením, které pro svou situaci nemohou vykonávat práci na otevřeném ani chráněném trhu práce)

Terapeutické komunity (pobytová terapeutická služba – i na přechodnou dobu - pro osoby závislé na návykových látkách nebo chronicky duševně nemocné, které se chtějí vrátit do běžného života)

Terénní programy (pomoc v přirozeném prostředí osobám, které vedou rizikový způsob života)

Sociální rehabilitace (terénní či ambulantní podpora při posilování soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti pro samostatný život; službu lze poskytovat i pobytem v centrech sociálně rehabilitačních služeb)

Jakou formou mohou být služby poskytovány?

Terénní služby: jsou poskytovány v přirozeném prostředí uživatele (v bytě, domě, na ubytovně), na ulici apod. Jedná se o služby typu např. pečovatelská služba, streetwork,…

Ambulantní služby: uživatel dochází do zařízení, které poskytuje služby (poradny, nízkoprahová centra pro děti a mládež,…)

Pobytové služby: uživatel je ubytován v zařízení, které poskytuje sociální služby (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením,…)

3. Nejčastěji vyhledávané pojmy/problémy/situace

tato část bude teprve vytvořena na základě první analýzy dat (cca do ½ roku)

 

4. Vznik sítě pomoci a podpory na Chrudimsku

Síť pomoci a podpory na Chrudimsku vznikla v rámci projektu „Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP Chrudim.“ Tato webová aplikace nabízí prostřednictvím virtuálního katalogu přehledné informace o sociálních a souvisejících službách v Chrudimském regionu, určených ohroženým dětem a jejich rodinám.

 

Ambicí této aplikace je vytvořit on-line prostor, kde lidé nalézají potřebnou pomoc. Organizacím, které tuto pomoc poskytují pak nabídnout tento prostor pro vzájemnou spolupráci a sdílení aktualit a potřeb.
 

Projekt „Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP Chrudim“ je spolufinancovaný z prostředků EU a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Evropského sociálního fondu v Operačním programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zvýšit kvalitu a efektivitu procesů sociálně-právní ochrany dětí v ORP Chrudim nastavením řízení a koordinace sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny. Termín realizace je od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2019.