Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Popis poskytované služby:

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje komplexní sociálně-právní poradenství rodinám s nezl. dětmi. Oddělení vykonává funkci opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí a také funkci veřejného poručníka. Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů sleduje dodržování výchovných opatření uložených soudem a podává návrhy k soudu. Zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče. Má povinnost se zájemci uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče včetně poskytnutí, zajištění nebo zprostředkování pomoci a služeb z nich vyplývajících. Pod oblast sociálně-právní ochrany dětí patří i agenda kurátora pro mládež. Ten se zaměřuje na děti vyžadující zvýšenou pozornost - nezletilé děti do 15 let věku, které se dopustily činu jinak trestného, nezletilé děti od 15 -18 let, kde bylo zahájeno trestní stíhání, nebo se dopustily přestupků, nezletilé děti s opakovanými poruchami chování závažného charakteru (záškoláctví, útěky z domova, toxikomanie a další). Za určitých podmínek může oddělení uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo, vyžaduje-li to zájem dítěte, může rozhodnout o výchovných opatřeních. Oddělení zajišťuje nepřetržitou pracovní pohotovost pro případy poskytnutí bezodkladné pomoci nezl. dětem (ocitnou-li se bez jakékoliv péče nebo jsou-li jejich životy či příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny). Činnost oddělení se řídí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí.

Pro koho je služba určena:

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje na nezletilé děti, které jsou ohrožené na výchově či vývoji. Vždy se pracuje i s rodiči nebo s osobami odpovědnými za výchovu nezletilých dětí.

V čem je služba originální:

Na OSPOD je přenesen výkon státní správy. Tím stát zajišťuje ochranu nezletilým dětem a péči o ně. V případě, že je nezl. dítě ohroženo na výchově či vývoji, je právě OSPOD ten, kdo zasáhne.

Zobrazit PDF

Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní

Adresa Provozní doba / otevírací doba
Pardubická 53, 537 01 Chrudim
 • Po, St - 08:00 - 17:00
 • Út, Čt - 08:00 - 14:00
 • - 08:00 - 14:00 pouze objednaní klienti
 • So, Ne - Zavřeno

Terénní

Lokalita Provozní doba / otevírací doba
ORP Chrudim
 • Po - 08:00 - 17:00, po pracovní době pohotovostní služba
 • Út, Čt, Pá - 08:00 - 14:00, po pracovní době pohotovostní služba
 • St - 08:00 - 17:00, po pracovní době pohotovostní služba
 • So, Ne - pohotovostní služba pro ohrožené děti
 • Bezpečí
  • pomoc při nebezpečných situacích na internetu (např. kyberšikana,…)
  • řešení situací vyplývajících ze spáchání trestného činu ( např. oběť, pachatel,…)
  • zajištění bezpečného prostoru/prostředí
  • práce s rodinou oběti
  • poskytnutí základních informací o domácím násilí a dostupné pomoci
  • komunikace o způsobech zvládání strachu
  • ochrana obětí trestné činnosti
 • Doklady
  • pomoc při vyplňování formulářů
  • pomoc při zajištění osobních a dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
  • pomoc se zajištěním dokladů o školní docházce
 • Právo
  • pomoc při komunikaci s Policií, soudy,…
  • pomoc při podání návrhů k soudu
  • pomoc při uplatňování občanských práv
  • pomoc při orientaci v požadavcích soudů
 • Bydlení
  • pomoc při hledání bytu, domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování
  • pomoc při kontaktování vlastníka bytu, domu či ubytovny
  • pomoc při podání žádosti o městský byt
  • pomoc s vybavením bytu (domu, ubytovny,...)
 • Domácnost
  • pomoc se zajištěním vybavení domácnosti
 • Finance
  • pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři, daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.) - Upřesnění: poskytujeme pouze pomoc při řešení vyživovací povinnosti
  • pomoc při nácviku hospodaření s financemi (finanční gramotnost)
  • pomoc při zprostředkování finančních darů (např. nadační fondy, sponzorské dary,…)
  • pomoc s obstaráváním financí na kauci, nábytek, na zaplacení školky,….
  • pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a osobního rozpočtu,…)
 • Krizové situace
  • pomoc při řešení krizové situace
  • péče o oběti domácího násilí
  • předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…)
  • podpora při vyrovnávání se s důsledky traumatizujících událostí (ztráta v rodině, zaměstnání,…)
 • Oblečení
  • pomoc se zajištěním vhodného oblečení dle ročního období
 • Rodina a děti
  • podpora pěstounů
  • posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…)
  • pomoc dítěti při rozchodu (rozvodu) rodičů
  • pomoc s přípravou dítěte na odchod z rodiny
  • zajištění náhradní rodinné péče
  • úprava styku s dítětem
  • poskytnutí poradenství v oblasti náhradní rodinné péče
  • posouzení rodičovských kompetencí
  • svolání rodinné či případové konference
  • podpora rodiny při ochraně dětí před domácím násilím a jeho dopady
  • pomoc při sestavení návrhu na úpravu výživného pro nezletilé dítě
  • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
  • pomoc při sestavování návrhu úpravy péče o nezletilé dítě
  • podpora péče o dítě v domácím prostředí
  • pomoc pečujícím osobám
  • dohled nad péčí o děti do 1 roku
 • Sociální dávky
  • poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co nárok a za jakých podmínek)
 • Sociální vztahy
  • pomoc při řešení konfliktních vztahů
  • pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů
 • Strava
  • zprostředkování pomoci potravinové banky
 • Výchova
  • poradenství pro rodiny v období puberty
  • sexuální osvěta (a další témata,…)
  • zprostředkování psychologické pomoci pro děti se specifickými potřebami a vývojovými vadami
  • předcházení rizikovému chování
  • pomoc s řešením výchovných problémů
  • poradenství pro rodiny v náročných výchovných situacích
 • Vzdělávání
  • pomoc s hledáním doučování
  • vedení dítěte k plnění školních povinností (např. docházka,...)
  • pomoc s orientací ve volbě profesní přípravy
  • pomoc při hledání školního zařízení pro děti s ADHD a s jinými specifickými potřebami
 • Zaměstnání (práce)
  • pomoc při sladění pracovního života a rodiny
 • Závislosti
  • Zprostředkování kontaktů pro léčbu závislostí
 • Zdraví
  • zprostředkování psychologické pomoci pro osoby se specifickými potřebami a vývojovými vadami
  • zprostředkování psychologické pomoci
  • zprostředkování psychiatrické pomoci
  • psychologická pomoc (např. pro děti s ADHD,...)
Zdarma
Mgr. Marie Adamcová
marie.adamcova (zavináč) chrudim-city.cz
469 657 570
https://www.chrudim.eu/oddeleni/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti-ospod/#tabs

Poslední aktualizace: 19.04.2024 08:03