Město Heřmanův Městec - odbor sociální

Poslání organizace:

Od 1.1.2012 sociální odbor poskytuje komplexní odborné sociálně-právní poradenství občanům v obtížných sociálních či nepříznivých životních situacích (zdravotně postiženým, seniorům, rodičům, dětem, nezaměstnaným, občanům ohroženým sociálním vyloučením, obětem agrese, trestné činnosti či domácího násilí, osobám bez přístřeší, imigrantům atd.). poskytuje odborné sociálně-právní poradenství v rodinných záležitostech (rozvodová a porozvodová problematika, problémy ve výchově dětí, konflikty ve vztazích apod.) v oblasti dluhové problematiky (sestavování splátkového kalendáře, poradenství ve finanční tísni, zadlužení, insolvence…) v oblasti bydlení , pomoc osobám, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení (riziko ztráty bydlení apod.) v nezaměstnanosti (ztráta zaměstnání a dlouhodobá nezaměstnanost, pomoc při sestavování životopisu, motivačního dopisu, poradenství při hledání zaměstnání…) obětem agrese, trestné činnosti a obětem domácího násilí, stalkingu – nebezpečného pronásledování apod. poskytuje výchovné poradenství dětem a rodičům, pomáhá rodičům při řešení výchovných problémů s dětmi, v rámci preventivní a poradenské činnosti sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku a přijímá opatření k omezování jejich působení na děti věnuje zvýšenou pozornost osobám a dětem, které páchají trestnou činnost, vedou rizikový způsob života (různé formy závislostí, zneužívání alkoholu, návykových látek apod.) koordinuje péči o občany ohrožené sociálním vyloučením (sociální vyloučení, které je důsledkem stáří, zdravotního postižení, způsobu života, nízkými příjmy, příslušnosti k národnostní menšině či jiné sociální události) nabízí pomoc při sepisování listin a vyřizování žádostí (např. žádost o rozvod, změnu výše výživného, majetkové vyrovnání, žádost o pracovní místo, odstoupení od smlouvy...) , pomoc při jednání s úřady nabízí řešení problému klienta prostřednictvím spolupráce s jinými státními, samosprávnými či neziskovými organizacemi spolupracuje se sociální komisí města Heřmanův Městec vykonává soudem ustanovenou funkci opatrovníka podle občanského zákoníku v platné znění vede v souladu se zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení správní řízení za účelem ustanovení zvláštního příjemce pro výplatu dávek důchodového pojištění „Do nepříznivé životní situace se může dostat každý z nás.“ Poradenství o možnostech řešení nepříznivé životní situace nebo jejího předcházení je poskytováno bezplatně. Pracovníci sociálního odboru jsou vázáni mlčenlivostí. Bytový fond evidence, vyřizování a posuzování žádostí – městské byty, byty v domech s pečovatelskou službou uzavírání nájemních smluv Výkony trestů obecně prospěšných prací jednání s Probační a mediační službou jednání s odsouzenými sledování průběhu výkonu trestu

Kontakt:

Mgr. Jana Kopecká
jana.kopecka (zavináč) mesto-hm.cz
464 603 520
http://www.hermanuv-mestec.cz/radnice/povinne-informace/subjekt-odbor-socialni-44.html

Zobrazit PDF
Havlíčkova 801, 53803 Heřmanův Městec
Mgr. Jana Kopecká
jana.kopecka (zavináč) mesto-hm.cz
464 603 520